Algemene Voorwaarden – Vaartocht Valenthe


ARTIKEL 1 – ALGEMEEN
1. Vaartocht Valenthe (VAL) verzorgt rondvaarten in de Haagse grachten en omstreken.
2. Wij behouden ons het recht om vaarroutes, op en afstap locaties te wijzigen wanneer weersomstandigheden, stremmingen, ondieptes of andere gegronde reden e.d. dit vereisen. We zullen passagiers, voor zover mogelijk, tijdig op de hoogte brengen.
3. De schipper is te allen tijde de baas. Veiligheid staat voorop.
4. Bij het reserveren van een plaatsbewijs of het huren van een boot accepteert u de algemene voorwaarden van VAL.


ARTIKEL 2 – RONDVAARTEN
1. Rondvaarten zijn regulieren vaarten waarvoor een reservering is te boeken per groep. Boeken voor maximaal 12 personen kan op de site.
2. Onze rondvaarten in de Haagse grachten vinden plaats in een open boot, tegen eventuele regen zijn er poncho’s aanwezig op de boot. Voor de kou; fleece dekens.
3. Passagiers voor een rondvaart zijn 15 minuten voor vertrek aanwezig op het vertrekpunt dat met uw reservering is afgesproken.
4. Het is toegestaan een hond mee te nemen tijden de rondvaart. De hond mag niet op een kussen plaats nemen.
5. Op de boot is het toegestaan te roken aan boord. Met respect voor andere gasten.
6. Passagiers dienen er rekening mee te houden dat men van de kade aan boord stapt en via een trapje de boot in. Helaas is de boot niet rolstoeltoegankelijk.
7. Aan boord bevindt zich geen toilet.


ARTIKEL 3 – BOOT HUUR
1. De minimale huur voor een rondvaart is anderhalf uur. De boot huur en eventuele catering moet binnen 7 dagen voor aanvang vaardag betaald zijn, door overschrijving op onze bankrekening. Alleen met instemming van VAL kan hiervan worden afgeweken.
2. U huurt de sloep altijd inclusief de schipper.


ARTIKEL 4 – WACHTTIJDEN EN VERTRAGINGEN
1. Bij boothuur van een groep wacht de schipper maximaal 10 minuten. Na deze tijd wordt de groep als niet gekomen beschouwd en heeft u geen recht op restitutie van de bindende factuur van de boothuur en eventueel bestelde catering.
2. Bij te laat komen van de groep zal de schipper bepalen of het om een annulering gaat of dat er alsnog gevaren kan worden. Wachttijd is altijd vaartijd. We kunnen wachttijd aan het einde van de vaartocht niet meer inhalen.


ARTIKEL 5 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
1. Als ontbindende voorwaarde voor alle vaartochten gelden weersomstandigheden (harde storm en/of ijsgang en/of hoogwater) waardoor de vaartocht wordt belemmerd c.q. onmogelijk wordt. Of van dergelijke weersomstandigheden sprake is, komt in eerste instantie ter beoordeling van de schipper.
2. Bij wangedrag, al dan niet veroorzaakt door alcohol gebruik, heeft de schipper het recht de tocht te onderbreken of per direct te beëindigen. Personen die al onder invloed van alcohol/drugs zijn bij aanvang van de tocht, wordt toegang tot de boot ontzegd. De betalingsplicht van de klant blijft dan wel bestaan.
3. Alcohol onder de 18 jaar is verboden. VAL behoudt het recht om naar een identiteitsbewijs te vragen.
4. Passagiers dienen alle aanwijzingen van VAL of haar medewerkers stipt en zonder uitstel op te volgen. De toegang tot de boot, steiger kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd indien dit door VAL noodzakelijk wordt geacht, bijvoorbeeld in verband met capaciteit, veiligheid, openbare orde het dreigende ontstaan van schade of hinder.


ARTIKEL 6 – AANSPRAKELIJKHEID Vaartocht Valenthe
1. VAL is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van eigendommen van de passagier. De passagier neemt al zijn of haar eigendommen geheel op eigen risico mee aan boord.
2. VAL is nimmer aansprakelijk voor schade aan personen of zaken van passagier ontstaan bij het betreden van een afvaart steiger of de rondvaartboot. De passagier betreedt een afvaart steiger en/of de rondvaartboot geheel op eigen risico.


ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID PASSAGIER
1.De passagier is aansprakelijk voor, door passagier of zijn bagage, veroorzaakte schade aan eigendommen van VAL of derden.
2. Alle door VAL georganiseerde en uitgevoerde activiteiten vinden volledig voor eigen risico plaats.


ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID ALGEMEEN
1. VAL is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze is ontstaan, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door varen. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de boothuur van de betreffende vaart.
2. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders. Onder de 4 jaar zitten op schoot. Op verzoek kan er voor een zwemvest gezorgd worden.
3. Als VAL door overmacht de rondvaart niet kan uitvoeren zoals besproken bij het reserveren dan is zij niet verplicht tot het betalen van een schadevergoeding.


ARTIKEL 9 – BETALING EN ANNULERING
1. Bij akkoord op onze offerte ontvangt u van ons een bevestiging van de reservering en binnen twee dagen de factuur. De factuur dient binnen 7 dagen voor de vaartocht betaald te zijn.
2. De opdrachtgever kan de opdrachtbevestiging alleen schriftelijk annuleren.
3. Annulering binnen 2 uur voor de aanvang van de tocht bent u 50 euro verschuldigd.
4. Voor de catering kunt u uiterlijk binnen 2 dagen een wijziging doorgeven in het aantal personen. In verband met de inkoop zijn we binnen de 2 dagen voor de vaardag genoodzaakt de bijbehorende kosten door te berekenen.
5. Bij extreem weersomstandigheden zullen we in overleg, zonder bijkomende kosten, de vaartocht verzetten naar een ander moment.


ARTIKEL 10 – SLOTBEPALINGEN
1. Passagiers worden geacht de aanwijzingen van de bemanning op kade, steiger en boot op te volgen.
2. Het dragen van naaldhakken wordt sterk afgeraden; voor veiligheid en beschadigingen.
3.Verder wordt van u verwacht dat u zorgvuldig met uw omgeving omgaat en geen afval overboord gooit. Alle zelf meegenomen consumpties en het bijbehorende afval dient u zelf na afloop van de tocht van boord mee te nemen.
4. Kennelijke fouten en vergissingen in de door VAL gepubliceerde en/of verstrekte informatie, binden VAL niet. Het Nederlandse consumenten recht is op deze algemene voorwaarden van toepassing. Geschillen moeten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de consument c.q. Passagier.


ARTIKEL 11 – KLACHTEN
1.Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden bij VAL, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van het arrangement of de activiteit, moet deze zo spoedig mogelijk worden gemeld aan VAL.
2.Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het arrangement of de activiteit schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij VAL.